Regulamin

Definicje

SPRZEDAWCA - firma MK Internet prowadząca działalność pod numerem NIP 6721705573, zarejestrowana pod adresem ul. Kaszubska 12/18 ,75-137 Koszalin.

KLIENT - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Dokonywanie zakupu

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.prestashopmodules.info prowadzony jest przez MK Internet, firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kaszubska 12/18 ,75-137 Koszalin, NIP 6721705573, telefon: 604230173.
  2. Sklep prestashopmodules.info prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Zamówienia mogą być składane pod adresem prestashopmodules.info. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.
  4. Zamówiony produkt zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e-mail pod adresem sales@prestashopmodule.info. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Każdy Klient składając zamówienie musi potwierdzić znajomość regulaminu.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Licencje i prawa autorskie

  1. Sprzedawca oświadcza, ze posiada prawa autorskie lub prawa do dystrybucji oprogramowania oferowanego w sklepie.
  2. Producentem oprogramowania oferowanego w sklepie jest Sprzedawca, chyba, że w opisie oprogramowania zastrzeżono inaczej.
  3. Jeżeli w opisie danego oprogramowania nie zastrzeżono inaczej kupującemu udzielana jest niezbywalna licencja na instalacje oprogramowania na jednej domenie.